Vznik a vývoj Tater

Ještě v době druhohor se rozprostíralo nad dnešním pohořím mělké moře. Dno tvořil mohutný masiv žuly, vzniklý v archaické době při tuhnutí zemského tělesa. Na něj se dlouhé věky usazovaly vrstvy mořských sedimentů.

"pra" Tatry

Vysoké Tatry se začaly formovat do podoby pohoří až v mladších třetihorách. Při horotvorných tlacích se vyvrásnily jakési "pra" Tatry, které dosahovaly výšky asi 3000 m. Avšak dnešní návštěvník by je určitě nepoznal. Tvary vrcholů a hřbetů byly oblé, masivnější a tvořily jen nepatrně rozčleněnou náhorní planinu. Mnohotvárnost skalního reliéfu a nádhera tatranských scenerií jsou výsledkem až daleko pozdějších glaciálních (ledovcových) procesů.

Činnost ledovců

Začátkem čtvrtohor (asi před miliónem let) se podnebí začalo ochlazovat, pevninský ledovec ve Skandinávii značně narostl a v Evropě nastala doba ledová (glaciál). Od té doby do dneška se glaciály několikrát vystřídaly s relativně teplejšími obdobími (interglaciály), kdy led ustupoval. V době ledové však dosahoval skandinávský ledovec až téměř ke karpatskému oblouku (nejblíže byl asi 80 km od sev. úpatí Tater).

Vlivem studeného podnebí a velkých sněhových srážek vznikly v mělkých dolinách pod vrcholy horské ledovce. Neustále přibývající led začal vytékat ze svých sběrných kotlů a při pohybu svou vahou začal prohlubovat údolí a utvářet je do charakteristického tvaru písmene U (tzv. trogy). Činností ledovcových splazů a kolísáním intenzity zalednění vznikaly geomorfologické útvary jako morény, terasy, ledovcové amfiteátry, visuté doliny, hladké skalní plotny a ostré štíty, jehly a skalnaté hřebeny.

K mohutnější ledovcové erozi došlo na severních svazích hor, protože zde byly příhodnější podmínky a ledovce byly větší. Severní doliny jsou proto delší a zaříznutější. Také si můžeme všimnout, že ledovcová jezera na polské (severní) straně jsou hlubší.

Ledovce odnesly nejen značnou část sedimentárního příkrovu pohoří, ale vydatně načaly i tvrdé žulové jádro. Po jejich ústupu se pohoří ukázalo odkryté, asi o 500 m nižší než před zaledněním. Přitom došlo k zatopení karů vodou a vznikla tak mnohá tatranská jezera.

Vodní eroze

Po skončení zatím poslední doby ledové (asi před 10 000 lety) už začal vzhled horstva v hrubých obrysech odpovídat dnešnímu, modelaci dolin dokončila ještě vodní eroze. Charakteristickým znakem erozní činnosti vody je profil údolí ve tvaru písmene V. Říční údolí, rokle a žlaby ve tvaru V jsou mladší než ledovcové trogy, jejich vývoj probíhá od ústupu zalednění až do dnešní doby.

Novinky na váš e-mail

 

  • Liptov
  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách

Top

↑ nahoru