Ochrana osobních údajů

Společnost Tatry.CZ s.r.o. klade na ochranu osobních údajů důraz a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • Objednávající souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly firmou Tatry.CZ s.r.o. zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 • Objednávající má právo být informován, jaké údaje o něm firma Tatry.CZ s.r.o. eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
 • Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Objednávající může firmě Tatry.CZ s.r.o. sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 • Tatry.CZ s.r.o. se zavazuje osobní údaje objednávajícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu horskému vůdci za účelem sjednání výstupu. Tatry.CZ s.r.o. umožní objednávku bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných objednávajících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Tatry.CZ s.r.o. 

Tatry.CZ s.r.o.
Pecháčkova 959/17
318 00 Plzeň
Česká republika
 
E-mail: tatry@tatry.cz
Mobil: +420 777 624 860
 
Tatry.CZ s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 30524.
 

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci Tatry.CZ s.r.o.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám, vyjma horským vůdcům za účelem sjednání výstupu.

Jaký je právní základ zpracování?
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

Jaká jsou vaše práva?
Právo na přístup: 

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost Tatry.CZ s.r.o., která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů:
Kdykoli společnost Tatry.CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu: 
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Právo na výmaz:
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností Tatry.CZ s.r.o. kdykoli s výjimkou těchto situací

 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 • máte u společnosti Tatry.CZ s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Tatry.CZ s.r.o. Tatry.CZ s.r.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu

Právo na omezení:
Máte právo požádat Tatry.CZ s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Tatry.CZ s.r.o., společnost Tatry.CZ omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
 • máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí Tatry.CZ s.r.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
 • jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
 • pokud Tatry.CZ s.r.o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme vážně, a proto jsou vám k dispozici jednatelé firmy odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy. Tyto specializované zaměstnance můžete kdykoli kontaktovat na tatry@tatry.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:
Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

Za společnost Tatry.CZ s.r.o., Libor Bolda, jednatel společnosti

Chcete-li nám napsat vzkaz, pak máte možnost:

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru