Vznik a vývoj Tater

Ještě v době druhohor se rozprostíralo nad dnešním pohořím mělké moře. Dno tvořil mohutný masiv žuly, vzniklý při tuhnutí zemského tělesa. Na něj se dlouhé věky usazovaly vrstvy sedimentů.

Mengusovská dolinaBelianske TatryDolina Zeleného plesa

"pra" Tatry

Vysoké Tatry se začaly formovat do podoby pohoří až v mladších třetihorách. Při horotvorných tlacích se vyvrásnily jakési "pra" Tatry, které dosahovaly výšky asi 3000 m. Tvary vrcholů a hřbetů byly oblé, masivnější a tvořily jen nepatrně rozčleněnou náhorní planinu. Mnohotvárnost skalního reliéfu a nádhera tatranských scenerií jsou výsledkem až daleko pozdějších glaciálních (ledovcových) procesů.

Činnost ledovců

Začátkem čtvrtohor (asi před miliónem let) se podnebí začalo ochlazovat, pevninský ledovec ve Skandinávii značně narostl a v Evropě nastala doba ledová (glaciál). Od té doby do dneška se glaciály několikrát vystřídaly s relativně teplejšími obdobími (interglaciály), kdy led ustupoval. V době ledové však dosahoval skandinávský ledovec až téměř ke karpatskému oblouku (nejblíže byl asi 80 km).

Vlivem studeného podnebí a velkých sněhových srážek vznikly v mělkých dolinách pod vrcholy horské ledovce. Neustále přibývající led začal vytékat ze svých sběrných kotlů a při pohybu svou vahou začal prohlubovat údolí a utvářet je do charakteristického tvaru písmene U (tzv. trogy). Činností ledovcových splazů a kolísáním intenzity zalednění vznikaly geomorfologické útvary jako morény, terasy, ledovcové amfiteátry, visuté doliny, hladké skalní plotny a ostré štíty, jehly a skalnaté hřebeny.

K mohutnější ledovcové erozi došlo na severních svazích hor, protože zde byly příhodnější podmínky a ledovce byly větší. Severní doliny jsou proto delší a zaříznutější. Také si můžeme všimnout, že ledovcová jezera na polské (severní) straně jsou hlubší.

Ledovce odnesly nejen značnou část sedimentárního příkrovu pohoří, ale vydatně načaly i tvrdé žulové jádro. Po jejich ústupu se pohoří ukázalo odkryté, asi o 500 m nižší než před zaledněním. Přitom došlo k zatopení karů vodou a vznikla tak mnohá tatranská jezera.

Vodní eroze

Po skončení zatím poslední doby ledové (asi před 10 000 lety) už začal vzhled horstva v hrubých obrysech odpovídat dnešnímu, modelaci dolin dokončila ještě vodní eroze. Charakteristickým znakem erozní činnosti vody je profil údolí ve tvaru písmene V. Říční údolí, rokle a žlaby ve tvaru V jsou mladší než ledovcové trogy, jejich vývoj probíhá od ústupu zalednění až do dnešní doby.

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru